Internat

oddziaływania Resocjalizacyjne

Group of volunteer with sprout for growing
Pomoc lokalnej społeczności

Wolontariat

Wychowanki udzielają różnego rodzaju pomocy społeczności lokalnej. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny, jednak uczestniczki muszą przestrzegać zasad panujących w placówce. Wolontariat jest szansą dla nieletnich na rozwój osobowości w kierunku społecznie pożądanym. Nadrzędnym celem działania wolontariatów w placówkach resocjalizacyjnych jest rozbudzanie w wychowankach określonych cech osobowości takich jak: altruizm, empatia, bezinteresowność, odpowiedzialność, uczciwość, wytrwałość, tolerancja i szacunek do innych ludzi.
Group of sports friends people are training outdoors
Zdrowie

Zajęcia sportowe

Kształtują u wychowanek spędzanie czasu wolnego, w sposób zgodny z normami społecznymi. Na takich zajęciach pracuje się również nad rozwojem motywacji do zmiany postaw na prospołeczne oraz prozdrowotne. Dzięki zajęciom sportowym wychowankowi uczą się współdziałania w grupie oraz budują właściwe relacje rówieśnicze. Podczas udziału w zawodach poza terenem placówki nieletnie mają okazję do nawiązywania prawidłowych relacji z młodzieżą ze środowiska lokalnego. Możliwość realizowania się wychowanek poprzez sport pozwala im na rozwijanie swoich uzdolnień oraz pozwala uwolnić w sposób społecznie akceptowany nagromadzoną energię.
Art lesson at art studio
Plastyka

Elementy arteterapia

Jest to twórczość plastyczna, która pełni funkcję terapeutyczno-resocjalizacyjną. Pozwala na odreagowanie negatywnych emocji oraz umożliwia wychowankom na wyrażanie siebie i swoich emocji poprzez sztukę. Wychowankowi wykonują różnego rodzaju prace, które służą do dekoracji w czasie imprez ośrodkowych oraz są prezentowane na różnego rodzaju konkursach. Zajęcia oparte na muzyce mają działanie kojące, stymulujące bądź przeciw lękowe. Dzięki tym zajęciom zostają uwolnione emocje.
Senior couple working in garden
Praca

Prace społecznie użyteczne

Wykonywanie różnego rodzaju prac na rzecz innych podmiotów
cooking
Umiejętności

Zajęcia kształtujące praktyczne umiejętności osób biorących w nich udział

Zdobywane są podczas tych zajęć różnego rodzaju umiejętności, które przydadzą się wychowankom w życiu poza placówką np.: wypełnienie druków, zachowanie w urzędach, gotowanie.
Math formulas on black chalkboard
Nauka

Zajęcia poszerzające wiedzę i zainteresowania wychowanków

W naszej placówce są oferowane programy edukacyjne o różnorodnej tematyce.
Psychological Therapy
Rozwój osobowości

Zajęcia psychologiczno-terapeutyczne

Prowadzone różne oddziaływania psychologiczne w celu wyeliminowania deficytów rozwojowych lub osobowościowych wychowanek.

Samorząd wychowanek

Działania SU są odpowiedzią na potrzeby uczniów placówki. Każda uczennica (wychowanka) ma prawo do realizowania swoich pomysłów na działania w ramach SU, jeżeli nie są one sprzeczne zmisją istatutem lub innymi regulacjami prawnymi. Rolą SU jest rozpoznawanie potrzeb uczennic placówki, zbieranie pomysłów, tworzenie planu pracy i angażowanie chętnych uczennic w realizację konkretnych działań. Plan działań na dany rok szkolny jest wypracowywany w konsultacji z ogółem uczniów oraz dopasowany do obowiązujących regulaminów I procedur ośrodka.

Pomysły

Pomysły na działania SU są wypracowywane z inicjatywy uczennic. Dyrekcja i rada pedagogiczna daje uczniom przestrzeń w sferze działań, jeżeli nie są one sprzeczne z misją lub/i statutem szkoły lub innymi regulacjami prawnymi. Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna a w szczególności opiekun SU wspierają działania inicjowane przez organy SU w przypadku otrzymania od uczniów prośby o pomoc.